Deltagarinformation

Deltagarinformation

Deltagarinformation

Deltagarinformation

Studiens upplägg kan skilja sig åt beroende på vilket sjukhus man tillhör. För att få reda på vad som gäller vid ditt sjukhus och hur du går med i studien, kontakta lokalt ansvarig som du hittar under fliken ”kontakt”. Nedan ges en kort sammanställning av studiens olika delar.

Du som själv är gravid

Hur covid-19 påverkar modern, förlossningen och det nyfödda barnet samt insamling av prover till biobank

Syftet med denna studie är att se hur covid-19 infektion under graviditet påverkar utfallet för mor och barn. Vi kommer också studera hur virus utsöndras under graviditet, förlossning och amningsperiod samt hur immunitet byggs upp hos mor och det nyfödda barnet.

Vem kan delta?
För att delta i studien måste du ha fyllt 18 år. I denna studie kommer vi inkludera både friska gravida kvinnor och kvinnor som insjuknar i covid-19 under graviditet. Det går bra att gå med i studien under hela graviditeten fram till förlossningsdygnet.

Vad innebär denna studie för mig?
Du kan bli tillfrågad om att lämna prov från olika kroppsvätskor under graviditet, i samband med förlossningen och vid eftervård. Exempel på kroppsvätskor som kan komma att tas prov för är urin, blod och svalgsekret. Vi kommer efterfråga ditt samtycke om att ta del av data från din journal.

Vad innebär denna studie för mitt barn?
Du kan bli tillfrågad om att ditt barn ska lämna prov från kroppsvätskor i samband med förlossningen och eftervård. Exempel på kroppsvätskor som kan komma att provtas är navelsträngsblod, svalgsekret och avföring. Vi kommer efterfråga ditt samtycke om att ta del av data från ditt barns journal. En förutsättning för att vi ska få ta prov från barnet och ta del av ditt barns journaldata är att både du och den andra föräldern har gett sitt samtycke. Provtagningen påverkar inte möjligheten till sen avnavling vid förlossningen.

Upplevelse av att vänta barn och bli förälder under covid-19 pandemin

Syftet med denna studie är att ta reda på gravida kvinnors upplevelse av att vara gravida och föda barn under en pandemi.

Vem kan delta?
För att delta i studien måste du ha fyllt 18 år. I denna studie kommer vi inkludera både friska gravida kvinnor och kvinnor som insjuknar i covid-19 under graviditet. Det går bra att gå med i studien under hela graviditeten fram till en vecka efter förlossningen.

Vad innebär denna studie för mig?
Denna studie genomförs som en enkätundersökning. Du kommer att besvara en enkät om ditt mående och din hälsa när du går med i studien samt därefter uppföljande enkäter om ditt mående och hur du upplever ditt barns hälsa, veckovis under barnets första sex levnadsveckor; när barnet är åtta till tolv veckor gammalt; när barnet är fyra månader gammalt; när barnet är nio månader gammalt; när barnet är tio månader gammalt och slutligen inför barnets första födelsedag. Ett fåtal deltagare kommer att tillfrågas om att delta i intervjuer som möjliggör fördjupande samtal kring upplevelsen och måendet. 

Vad innebär denna studie för mitt barn?
Den information som inhämtas om ditt barn är den information som du själv lämnar i enkäterna. Någon annan data om ditt barn kommer inte att samlas in.

Du som är partner till gravid

Upplevelse av att vänta barn och bli förälder under covid-19 pandemin

Syftet med denna studie är att ta reda på hur partners till gravida kvinnor upplever det att vänta barn och bli förälder under en pandemi.

Vem kan delta?
I denna studie kommer vi inkludera partners (män och kvinnor) till både friska gravida kvinnor och till kvinnor som insjuknar i covid-19 under graviditet. Det går bra att gå med i studien så länge kvinnan är gravid. Den gravida kvinnan behöver själv inte delta i studien för att du som partner ska kunna gå med.

Vad innebär denna studie för mig?
Denna studie genomförs som en enkätundersökning. Du kommer att besvara en enkät om ditt mående och din hälsa när du går med i studien samt därefter uppföljande enkäter om ditt mående; när barnet är åtta till tolv veckor gammalt och när barnet är tio månader gammalt. Ett fåtal deltagare kommer att tillfrågas om att delta i intervjuer som möjliggör fördjupande samtal kring upplevelsen och måendet.

Vad innebär denna studie för mitt barn?
Den information som inhämtas om ditt barn är den information som du själv lämnar i enkäterna. Någon annan data om ditt barn kommer inte att samlas in.