Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

English >

Varför behövs studien?

Hur en covid-19 infektion under graviditet påverkar den gravida kvinnan och det ofödda barnet är inte klarlagt. I nuläget finns det endast fallrapporter och fallserier som underlag för hur kvinnor med covid-19 under graviditet ska övervakas och behandlas, och rekommendationerna ändras allteftersom nya data framkommer. I början kom rapporter om att gravida kvinnor inte hade någon ökad risk för komplikation under graviditet och förlossning, medan nyare data skulle kunna tala för att covid-19 ger en möjlig ökad risk för tillväxthämning hos barnet, för tidig förlossning och ökad risk för kejsarsnitt.

Vad är COPE?

COPE är en svensk multicenterstudie vars syfte är att få ökad kunskap om hur covid-19 infektion under graviditet påverkar modern, förlossningen och det nyfödda barnet. Syftet är också att få ökad kunskap om gravida kvinnors och deras partners upplevelse av att vänta barn och bli föräldrar under en pågående pandemi. Ökad kunskap kring dessa faktorer ger mödrahälsovård och förlossningsvård ett bättre underlag för information, rekommendationer och stöd till gravida och deras partners under en pandemi samt övervakning, behandling och uppföljning vid covid-19-infektion under graviditet.

Vilka kan vara med?

Studien kommer att rekrytera både friska gravida kvinnor och gravida kvinnor med fastställd covid-19 infektion samt deras partners. Rekrytering sker under alla graviditetsveckor fram till förlossningsdygnet.

I den del av studien som syftar till att undersöka hur covid-19 infektion inverkar på graviditet, förlossning och det nyfödda barnet ingår provtagning samt uttag av journaluppgifter. Vilka prover som tas och antal provtagningstillfällen beror på om den gravida kvinnan är frisk eller har en covid-19 infektion samt lokala förutsättningar vid den kvinnoklinik som kvinnan hör till. Dessa prover kommer att sparas i en biobank för senare möjlighet till olika analyser och samkörning mot journal- och registerdata. I den del av studien som syftar till att undersöka upplevelsen av att bli förälder under en pandemi och barnets utveckling görs undersökningen i form av enkäter med frågor samt för en mindre deltagargrupp även intervjuer. All information som samlas in under studien kommer att sparas avidentifierad.

Vem är ansvarig för studien?

Studien drivs via Svenskt nätverk för NAtionella Kliniska Studier inom obstetrik och gynekologi. Ansvarig forskare för studien är Verena Sengpiel, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg och docent vid Göteborgs Universitet tillsammans med en styrgrupp av obstetriker, barnmorskor och barnläkare i hela Sverige. Information om styrgruppen hittar du här.

Why is this study important?

How infection with covid-19 in pregnancy affects the pregnant woman and the unborn child is still unknown. Right now, there are only a handful of case reports and series which form the basis for how women with covid-19 are managed and treated. These recommendations are under constant change due to the emergence of new data. In the beginning, reports claimed that pregnant women were not at an increased risk for complications during pregnancy and delivery, however, the most recent data suggests that there might be an increased risk for impaired growth in the unborn child, preterm birth and risk for cesarean section.

What is COPE?

COPE is a Swedish, multicenter study. Our goal is to increase understanding about how covid-19 can affect the mother during pregnancy and delivery and the newborn. We also want to know how pregnant women and their partners experience expecting a baby and becoming parents during an on-going pandemic. Better knowledge about these factors can help maternal health clinics and delivery units give better information, recommendations and support to pregnant women and their partners during the pandemic. For mothers with covid-19, the study will aid in the management, treatment and follow-up of their infection.

Who can participate?

Both healthy mothers-to-be and mothers-to-be with diagnosed covid-19 can participate in the study along with their partners. We will be recruiting pregnant women during the entire duration of their pregnancy up to the day of delivery.
Tests and journal information will be extracted from both mothers and newborns in the part of the study which deals with the effects of covid-19 infection on pregnancy and delivery. Local hospitals will decide on the type/quantity of tests but this will also depend on whether the mother is healthy or has covid-19 infection. The test samples will be saved in registered Biobanks and analyzed at a later time point. Data will be linked to journal information and data from National Registers will also be extracted.

In the part of the study that aims to examine the effects of the pandemic on parent experience and child development, questionnaires will be used and for a smaller sub-group, we will be conducting interviews. All the information collected by the study will be saved and anonymized so data cannot be traced back to individual participants.

Who is in-charge of the study?

The study is driven by the Swedish National Network for Clinical Studies in Obstetrics and Gynecology. The Principal Investigator (Study In-Charge) is Verena Sengpiel, Obstetrician with Sahlgrenska University hospital and Associate Professor with the University of Gothenburg, together with a steering group of obstetricians, mid-wives and neonatologists from the whole of Sweden. Information about the steering committee can be found here.