Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Välkommen till COPE studien

Covid-19 under graviditet och i tidig barndom

Varför behövs studien?

Hur en covid-19 infektion under graviditet påverkar den gravida kvinnan och det ofödda barnet är inte klarlagt. I nuläget finns det endast fallrapporter och fallserier som underlag för hur kvinnor med covid-19 under graviditet ska övervakas och behandlas, och rekommendationerna ändras allteftersom nya data framkommer. I början kom rapporter om att gravida kvinnor inte hade någon ökad risk för komplikation under graviditet och förlossning, medan nyare data skulle kunna tala för att covid-19 ger en ökad risk för för tidig förlossning, havandeskapsförgiftning, blodproppar och att barnet föds med hjälp av kejsarsnitt.

Vad är COPE?

COPE är en svensk multicenterstudie vars syfte är att få ökad kunskap om hur covid-19 infektion under graviditet påverkar modern, förlossningen och det nyfödda barnet. Syftet är också att få ökad kunskap om gravida kvinnors och deras partners upplevelse av att vänta barn och bli föräldrar under en pågående pandemi. Ökad kunskap kring dessa faktorer ger mödrahälsovård och förlossningsvård ett bättre underlag för information, rekommendationer och stöd till gravida och deras partners under en pandemi samt övervakning, behandling och uppföljning vid covid-19-infektion under graviditet.

Vilka kan vara med?

Studien kommer att rekrytera både friska gravida kvinnor och gravida kvinnor med fastställd covid-19 infektion samt deras partners. Rekrytering sker under alla graviditetsveckor fram till förlossningsdygnet.

I den del av studien som syftar till att undersöka hur covid-19 infektion inverkar på graviditet, förlossning och det nyfödda barnet ingår provtagning samt uttag av journaluppgifter. Vilka prover som tas och antal provtagningstillfällen beror på om den gravida kvinnan är frisk eller har en covid-19 infektion samt lokala förutsättningar vid den kvinnoklinik som kvinnan hör till. Dessa prover kommer att sparas i en biobank för senare möjlighet till olika analyser och samkörning mot journal- och registerdata. I den del av studien som syftar till att undersöka upplevelsen av att bli förälder under en pandemi och barnets utveckling görs undersökningen i form av enkäter med frågor samt för en mindre deltagargrupp även intervjuer. All information som samlas in under studien kommer att analyseras avidentifierad.

Vem är ansvarig för studien?

Studien drivs med stöd av Svenskt nätverk för NAtionella Kliniska Studier inom obstetrik och gynekologi. Ansvarig forskare för studien är Verena Sengpiel, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg och docent vid Göteborgs Universitet tillsammans med en styrgrupp av obstetriker, barnmorskor och barnläkare i hela Sverige. Information om styrgruppen hittar du här.

Kan jag få veta mina provsvar?

Det är många studiedeltagare som önskar få svar på analyser som har gjorts på deras prover.

COPE studien samlar in biologisk material till en biobank. Det betyder att proverna analyseras inte direkt när de är tagna men i ett senare skede då vi har fått in tillräckligt många prover för att kunna göra statistiska analyser. När exakt detta kommer att vara vet vi inte än – det beror både på hur pandemin utvecklar sig och hur många som velar att delta i COPE studien. När proverna har analyserats så kommer vi att informera här på hemsidan att studiedeltagarna nu kan efterhöra sina provsvar genom att kontakta lokalt ansvarig forskare på deras sjukhus.

Why is this study important?

How a COVID-19 infection during pregnancy affects the mother-to-be and the unborn baby is still unclear. At present, only a few case reports and series form the basis for how women with COVID-19 in pregnancy should be monitored and treated, and the recommendations constantly change as new data emerge. Initially, reports claimed that pregnant women were at no increased risk of complication during pregnancy or delivery; however, more recent data suggest that COVID-19 causes an increased risk of premature birth, pre-eclampsia, and blood clots, as well as an increased risk of the baby being born by caesarean section.

What is COPE?

COPE is a Swedish multicentre study aiming to increase understanding of how COVID-19 infection during pregnancy affects the mother, the birth, and the new-born baby. The goal is also to gain increased knowledge of how pregnant women and their partners experience expecting a baby and becoming parents during an ongoing pandemic. Increased knowledge of these factors will help maternal health clinics and obstetric clinics give better information, recommendations, and support to pregnant women and their partners during a pandemic. It will also contribute to greater monitoring, treatment, and follow-up in case of COVID-19 infection during pregnancy.

Who can participate?

Healthy, pregnant women as well as pregnant women with diagnosed COVID-19 can participate in the study, along with their partners. The recruitment of pregnant women will take place during the entire duration of their pregnancy up to the day of delivery.

The part of the study that investigates the effects of COVID-19 infection on pregnancy, the birth, and the new-born baby will include sample collection as well as the extraction of medical records. The type and number of samples that are collected depend on whether the mother-to-be is healthy or has COVID-19, as well as the capacity of the local clinic. The test samples will be stored in a biobank for various future analyses and linked to medical records and registry data. The part of the study that investigates the experience of becoming a parent during a pandemic and the baby’s development involves questionnaires as well as, for a smaller group of participants, interviews. Any information collected during the study will be analysed anonymised.

Who is in-charge of the study?

The study is conducted with the support of the Swedish National Network for Clinical Studies in Obstetrics and Gynecology. The Principal Investigator is Verena Sengpiel, Chief Physician at Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, and Docent with the University of Gothenburg, along with a steering group of obstetricians, midwives, and paediatricians located throughout Sweden. Information about the steering committee can be found here.

How can I find out about my test results?

Many study participants wish to know their test results.

The COPE Study is collecting biological material to a biobank. This means that samples are not analysed immediately upon collection but at a later stage when we have collected enough samples to be able to do statistical analyses. We do not know exactly when this will be – it depends both on how the pandemic progresses and how many people want to participate in the study. Once the samples have been analysed, we will notify study participants on our website. They can then request their test results by contacting the researcher in charge at their local hospital.

Waa maxay sababta loogu baahan yahay daraasada?

Sida uu caabuqa/infekshanka Covid-19 inta lagu guda jiro uurka uu ugu saameeyo dumarka uurka leh iyo ilmaha caloosha ku jira ayaan mid la cadeeyey aheyd. Wakhtigan hadda la joogo, ayay kaliya jiraan warbixinno kiis kiis ah iyo kuwo taxane ah oo gundhig u ah sida haweenka qaba covid-19 xilliga ay uurka leeyihiin ay tahay in loola socdo oo loona daaweeyo, iyadoo waxyaalaha la soo jeedinaayo ay isbedbedalayaan kolba markay xogta cusubi soo baxdo. Markii hore waxa yimid warbixin sheegaya in haweenka uurka lahi aanay wax khatar dheeraad ah lahayn inta lagu guda jiro uurka iyo dhalmada, halka ay xog cusub ay shaacin karto in covid-19 uu keeni karo khatar dheeraad ah oo ay suurtogal tahay inuu ilmaha wakhti hore soo dhasho/dhicis nimada, dhiikarka uurka, xinjirowga dhiiga iyo in ilmahu qalliin ku soo dhasho.

Waa maxay COPE?

COPE waa daraasad Iswiidhish ah oo xarumo badan leh taas oo ujeedadeedu tahay in la helo aqoon dheeri ah oo ku saabsan sida infegshanka covid-19 xilliga uurka la leeyahay uu u saameeyo hooyada, dhalmada iyo ilmaha hada soo dhashay. Ujeeddada ayaa sidoo kale ah in la helo aqoon dheeri ah oo ku saabsan dareenka haweenka uurka leh iyo lamaanahooda ee sugitaanka ilme iyo waalid noqoshada inta lagu guddo jiro aafada socota. Aqoon dheeri ah oo ku saabsan arrimahan ayaa daryeelka caafimaadka hooyada iyo daryeelka dhalmada/umusha siisa xog/gundhig wanaagsan oo  macluumaad ah, talooyin iyo taageero la siiyo haweenka uurka leh iyo lamaanadooda inta lagu jiro aafada iyo sidoo kale kormeerka, daaweynta iyo la socoshada infekshanka/caabuqa covid-19 ee xilliga uurka.

Waa ayo cida ka qeybqaadan kartaa?

Waxa daraasada la qori/lagu soo dari doonaa haweenka uurka leh ee caafimaadka qaba iyo haweenka uurka leh ee la cadeeyey inay qabaan infegshanka covid-19 iyo sidoo kale lamaanahooga. Qoritaanka waxa la sameynayaa dhamaan inta lagu jiro toddobaadyada uurka illaa iyo maalinta dhalmada/umusha.

Qeybta daraasada ee ujeedadeedu tahay in la baaro sida cudurka covid-19 uu u saameeyo uurka, dhalmada iyo ilmaha yar ee hadda soo dhashay waxa ku jira qaadista tijaabooyin iyo waxyaalo laga soo qaadaayo diiwaanada caafimaadka. Nooca tijaabooyinka ee la qaadaayo iyo inta jeer ee tijaabada la qaadaayo waxay ku xiran tahay haddii haweeneyda uurka lehi ay caafimaad qabto ama haddii ay qabto infegshanka/caabuqa covid-19, iyo sidoo kale xaaladaha rugta caafimaadka dumarka ee haweeneydu ka tirsan tahay. Tijaabooyinka waxa lagu keydin doonaa biobank si hadhow loogu sameeyo falanqeyn/baaritaano kala duwan loona waafajiyo joornaalka iyo diiwaanka xogta. Qeybta daraasada ee ujeedadeedu tahay in la baaro dareenka waalidnimada inta lagu jiro aafada iyo koritaanka ilmaha, ayaa baaritaanka lugu sameynayaa qaab su’aalo ah oo laga jawaabaayo su’aalo iyo wareysi loo sameeyo kooxaha qeybgaatayaasha ee ka tirada yar. Dhammaan xogta la soo ururiyo inta lagu jiro daraasada waa la falanqeyn/baari doonaa iyadoo aan aqoonsi laheyn.

Ayaa mas’uul ka ah daraasada?

Daraasada waxa la sameynayaa  iyadoo tageero laga haysto Shabakadda Iswidhishka ee Daraasaadka Qaranka ee Caafimaadka ee Dhalmada iyo Xanuunada Dumarka. Cilmibaaraha ka masuulka ah daraasadan waa Verena Sengpiel, oo ah dhakhtarka sare oo ka shaqeysa cisbitaalka Sahlgrenska University Hospital, Göteborg isla markaana ah bare jaamicadeed oo ka shaqeeya Jaamacada Göteborg iyadoo ay weheliyaan koox hogaan ajh oo dhakhaatiir dhalmada, umulisooyin iyo dhakhaatiirta carruurta ee dhaman Iswiidhan oo dhan jooga. Macuumaadka xiriirka ee kooxda hogaanka ayaad halkan ka helaysaa.

Miyaan ogaan karaa natiijada tijaabadeyda?

Waxa jira dad badan oo ka qeybgaatayaal daraasada oo raba inay helaan jawaabaha falanqaynta/baaritaanada lagu sameeyay tijaabooyinkooda.

Daraasada COPE waxay waxyaalo bayoolaji ah u soo ururinaysaa biobank-ka. Taas macnaheedu waxa weeye in tijaabada aan isla markaaba toos loo falanqeyn/baari doonin marka la qaado, laakiin xilli dambe la sameyn doono markaanu helno tiro tijaabooyin ah oo ku filan si aanu ugu sameyno karno falanqaynta tirakoob ahaaneed. Marka ay taasi dhici doonto ayaananu wali ogeyn – waxay ku xiran tahay sida aafadu u faafto iyo inta qof ee rabta inay ka qeyb qaataan daraasada COPE. Marka tijaabada la falanqeeyo/baaro ayaanu ku soo wargalin doonaa halkan bogga internedka in ka qeyb gaatayaashu hadda ka ogaan karaan natiijada tijaabada iyagoo la xidhiidhaaya cilmibaareha degaanka ee iyaga cisbitaalkooda ka masuulka ah.