Deltagarinformation

Deltagarinformation

Deltagarinformation

Deltagarinformation

Studiens upplägg kan skilja sig åt beroende på vilket sjukhus man tillhör. För att få reda på vad som gäller vid ditt sjukhus och hur du går med i studien, kontakta lokalt ansvarig som du hittar under fliken ”kontakt”. Nedan ges en kort sammanställning av studiens olika delar.

English>

Soomaali>

عربي>

Du som själv är gravid

Hur covid-19 påverkar modern, förlossningen och det nyfödda barnet

Syftet med denna studie är att se hur covid-19 infektion under graviditet påverkar utfallet för mor och barn. Vi kommer också studera hur virus utsöndras under graviditet, förlossning och amningsperiod samt hur immunitet byggs upp hos mor och det nyfödda barnet.

Vem kan delta?
För att delta i studien måste du ha fyllt 18 år. I denna studie kommer vi inkludera både friska gravida kvinnor och kvinnor som insjuknar i covid-19 under graviditet. Det går bra att gå med i studien under hela graviditeten fram till förlossningsdygnet.

Vad innebär denna studie för mig?
Du kan bli tillfrågad om att lämna prov från olika kroppsvätskor under graviditet, i samband med förlossningen och vid eftervård. Exempel på kroppsvätskor som kan komma att tas prov för är urin, blod och svalgsekret. Vi kommer efterfråga ditt samtycke om att ta del av data från din journal.

Vad innebär denna studie för mitt barn?
Du kan bli tillfrågad om att ditt barn ska lämna prov från kroppsvätskor i samband med förlossningen och eftervård. Exempel på kroppsvätskor som kan komma att provtas är navelsträngsblod, svalgsekret och avföring. Vi kommer efterfråga ditt samtycke om att ta del av data från ditt barns journal. En förutsättning för att vi ska få ta prov från barnet är att både du och den andra föräldern har gett sitt samtycke. Provtagningen påverkar inte möjligheten till sen avnavling vid förlossningen.

Upplevelse av att vänta barn och bli förälder under covid-19 pandemin

Syftet med denna studie är att ta reda på gravida kvinnors upplevelse av att vara gravida och föda barn under en pandemi.

Vem kan delta?
För att delta i studien måste du ha fyllt 18 år. I denna studie kommer vi inkludera både friska gravida kvinnor och kvinnor som insjuknar i covid-19 under graviditet. Det går bra att gå med i studien under hela graviditeten fram till en vecka efter förlossningen.

Vad innebär denna studie för mig?
Denna studie genomförs som en enkätundersökning. Du kommer att besvara en enkät om ditt mående och din hälsa när du går med i studien samt därefter uppföljande enkäter om ditt mående och hur du upplever ditt barns hälsa, veckovis under barnets första sex levnadsveckor; när barnet är åtta till tolv veckor gammalt; när barnet är fyra månader gammalt; när barnet är nio månader gammalt; när barnet är tio månader gammalt och slutligen inför barnets första födelsedag. Vi kommer efterfråga ditt samtycke om att ta del av data från din journal och svenska hälsoregister.

Ett fåtal deltagare kommer att tillfrågas om att delta i intervjuer som möjliggör fördjupande samtal kring upplevelsen och måendet.

Vad innebär denna studie för mitt barn?
Den information som inhämtas om ditt barn är den information som du själv lämnar i enkäterna, data från barnets journal och svenska hälsoregister.

Du som är partner till gravid

Upplevelse av att vänta barn och bli förälder under covid-19 pandemin

Syftet med denna studie är att ta reda på hur partners till gravida kvinnor upplever det att vänta barn och bli förälder under en pandemi.

Vem kan delta?
I denna studie kommer vi inkludera partners (män och kvinnor) till både friska gravida kvinnor och till kvinnor som insjuknar i covid-19 under graviditet. Det går bra att gå med i studien så länge kvinnan är gravid. Den gravida kvinnan behöver själv inte delta i studien för att du som partner ska kunna gå med.

Vad innebär denna studie för mig?
Denna studie genomförs som en enkätundersökning. Du kommer att besvara en enkät om ditt mående och din hälsa när du går med i studien samt därefter uppföljande enkäter om ditt mående; när barnet är åtta till tolv veckor gammalt och när barnet är tio månader gammalt. Vi kommer efterfråga ditt samtycke om att ta del av data från våra svenska hälsoregister.

Ett fåtal deltagare kommer att tillfrågas om att delta i intervjuer som möjliggör fördjupande samtal kring upplevelsen och måendet.

Vad innebär denna studie för mitt barn?
Den information som inhämtas om ditt barn är den information som du själv lämnar i enkäterna och uppgifter som hämtas från barnets journal och hälsoregistren.

If you are pregnant

How COVID-19 affects the mother, the birth, and the new-born baby

The purpose of this study is to examine how COVID-19 infection during pregnancy affects the outcome for mother and child. We will also study how the virus is secreted during the pregnancy, the birth, and the breastfeeding period, as well as how immunity is built up in the mother and the new-born baby.

Who can participate?
You must be 18 years of age or older to participate in this study. We will include both healthy pregnant women and women who contract COVID-19 during pregnancy in the study. You can join the study throughout your pregnancy up until the day of delivery.

What does this study entail for me?
We may ask you for samples of various body fluids during your pregnancy, in connection with the birth, and during postnatal care. Examples of body fluids that may be sampled include urine, blood, and throat secretions. We will ask for your consent to access data from your medical records.

What does this study entail for my baby?
We may ask you for samples of your baby’s body fluids in connection with the birth and during postnatal care. Examples of body fluids that may be sampled include cord blood, throat secretions, and stools. We will ask for your consent to access data from your baby’s medical records. A prerequisite for us to be able to collect samples from your baby is that both you and the other parent have given your consent. The sample collection does not affect the possibility of delayed clamping of the umbilical cord at birth.

The experience of expecting a baby and becoming a parent during the COVID-19 pandemic

The purpose of this study is to obtain information about pregnant women’s experience of being pregnant and giving birth during a pandemic.

Who can participate?
You must be 18 years of age or older to participate in this study. We will include both healthy, pregnant women and women who fall ill with covid-19 during pregnancy in the study. You may join the study throughout your pregnancy up until a week after giving birth.

What does this study entail for me?
This study is conducted as a survey. You will answer a questionnaire about your health and how you feel when you join the study and then follow-up questionnaires about how you feel and how you experience the health of your baby. There will be weekly follow-up questionnaires during your baby’s first six weeks and then when your baby is eight to twelve weeks; four months; nine months; ten months; and, finally, just before your baby’s first birthday. We will ask for your consent to access data from your medical records and Swedish health registries.

A few participants will be asked to participate in interviews that enable in-depth conversations about the experience and how they feel.

What does this study entail for my baby?
The information obtained about your baby includes the information you provide in the questionnaires, data from your baby’s medical records, and Swedish health registries.

If you are the partner of a mother-to-be

The experience of expecting a baby and becoming a parent during the COVID-19 pandemic

The purpose of this study is to obtain information about how partners of pregnant women experience expecting a baby and becoming a parent during a pandemic.

Who can participate?
We will include partners (men and women) of both healthy pregnant women and of women who contract COVID-19 during pregnancy in the study. You can join the study throughout your partner’s pregnancy. The mother-to-be does not need to participate in the study in order for you as a partner to join.

What does this study entail for me?
This study is conducted as a survey. You will answer a questionnaire about your health and how you feel when you join the study and then follow-up questionnaires about how you feel when your baby is eight to twelve weeks and ten months. We will ask for your consent to access data from our Swedish health registries.

A few participants will be asked to participate in interviews that enable in-depth conversations about the experience and how they feel.

What does this study entail for my baby?
The information obtained about your baby includes the information you provide in the questionnaires as well as data from your baby’s medical records and the health registries.

Adiga uurka leh

Sida covid-19 uu ugu saameeyo hooyada, dhalmada iyo ilmaha yar ee hadda soo dhashay.

Ujeedada daraasadan waa in la eego sida infegshanka covid-19 uu xilliga uurka ugu saameeyo natiijada hooyada iyo ilmaha. Waxaanu sidoo kale daraasad ku sameyn doonaa sida fayruska loogu burburiyo xilliga uurka, dhalmada iyo xilliga naasnuujinta iyo sidoo kale sida difaaca jidhka ee hooyada iyo ilmaha yari uu ugu dhismo.

Ayaa ka qeyb qaadan kara?
Si aad daraada uga qeybqaadatid waa inaad 18 sanno jir buuxisay. Daraasadan waxaanu ku soo dari doonnaa haween uur leh iyo qaar caafimaad qaba iyo haween qaadey cudurka covid-19 xilligay uurka leeyihiin. Waa suurtagal in daraasada lagu soo biiro dhamaan xilliga aad uurka leedahay oo dhan illaa iyo maalinta dhalmada.

Maxay aniga daraasadani micno ii leedahay?
Waxa lagu weydiisan karaa inaad tijaabo dheecaanada kala duwan ee jirka aad dhiibto inta aad uurka leedahay, xilliga dhalmada iyo xilliga daryeelka ka danbeeya. Tusaale ka mid ah dareerayaasha jirka ee tijaabo laga qaadi karo waa kaadida, dhiiga iyo dheecaanka cunaha. Waxaanu ku weydiisan doonaa ogolaanshahaaga inaanu helno xogtaada ku taala diiwaankaaga caafimaadka.

Maxay ilmaheyga daraasadani micno u leedahay?
Waxa lagu weydiisan karaa in ilmahaaga tijaabo dheecaanada kala duwan ee jirka dhiibo xilliga dhalmada iyo xilliga daryeelka ka danbeeya. Tusaale ka mid ah dareerayaasha jirka ee tijaabo laga qaadi karo waa madheerta, dheecaanka cunaha iyo saxaro. Waxaanu ku weydiisan doonaa ogolaanshahaaga inaanu helno xogta ku taala diiwaanka caafimaadka ee ilmahaaga. Hal shuruud oo ku xidhan inaanu tijaabo ilmaha ka qaado waa in adiga iyo waalidka kaleba aad ogolaasho bixiseen Qaadista tijaabadu saamayn kuma yeelan doonto la daahida fursada lagu jaraayo xudunta.

Dareenka ku xeeran in ilmo la sugo oo waalid la noqdo inta lagu jiro cudurka covid-19 ee aafada

Ujeedada daraasadan ayaa ah in la ogaado khibrada haweenka uurka leh ee ah in uur la leeyahay oo ilmo la dhalo inta lagu jiro cudurka aafada.

Ayaa ka qeyb qaadan kara?
Si aad daraada uga qeybqaadatid waa inaad 18 sanno jir buuxisay. Daraasadan waxaanu ku soo dari doonnaa haween uur leh iyo qaar caafimaad qaba iyo haween cudurka covid-19 qaadey xilligay uurka leeyihiin. Waa suurtagal ah in daraasada lagu soo biiro dhamaan xilliga aad uurka leedahay oo dhan illaa hal todobaad dhalmada ka dib.

Maxay aniga daraasadani micno ii leedahay?
Daraasadan waxa loo sameynayaa rayi ururin ahaan. Waxaad ka jawaabi doontaa rayi ururin ku saabsan caafimaadkaaga markaad daraasada ku soo biirtid iyo markaa ka dib rayi ururino daba socda oo ku saabsan sidaad dareemeyso iyo sidaad u dareemeyso caafimaadka ilmahaaga, toddobaadle ahaan inta lagu guddo jiro lixda toddobaad ee ugu horreeya nolosha ilmaha; marka ilmahu uu buuxiyey siddeed ilaa laba iyo toban toddobaad jir; markuu ilmuhu uu afar bilood jiro; marka ilmuhu uu sagaal bilood jiro; marka ilmuhu uu toban bilood jiro iyo ugu dambeyn maalinta sanadka koowaad uu buuxiyo ilmahu.Waxaanu ku weydiisan doonaa ogolaanshahaaga inaanu helno xogtaada ku taala diiwaankaaga caafimaadka iyo diiwaanka caafimaadka ee Iswiidhishka.

Tiro yar oo ka qeybgalayaal ah ayaa la weydiin doonaa inay ka qeybqaataan wareysiyada kuwaas oo suurto galin doona wadahadal ka qoto dheer oo ku saabsan khibrada/dareenka iyo sida caafimaad ahaan la dareemaayo..

Maxay ilmaheyga daraasadani micno u leedahay?
Macluumaadka ilmahaaga laga soo ururiyo waa macluumaadka aad adigu ku bixiso rayi ururinta iyo xog laga soo ururiyey diiwaanka caafimaadka ee ilmaha iyo diiwaanka caafimaadka Iswiidhishka.

Qofka lamaanaha la ah qof uur leh

Dareenka ku xeeran in ilmo la sugo oo waalid la noqdo inta lagu jiro cudurka covid-19 ee aafada

Ujeedada daraasadan ayaa ah in la ogaado sida lamaanaha haweenka uurka leh ay dareemayaan in ilmo la sugo oo waalid la noqdo inta lagu jiro cudurka aafada.

Ayaa ka qeyb qaadan kara?
Daraasadan, waxaan ku soo dari doonnaa lamaanayaal (ragga iyo dumarka) kuwaas oo ah haween caafimaad qaba oo uurka leh iyo kuwa cudurka covid-19 uu ku dhacay. Waa suurtogal in daraasada lagu soo biiro illaa iyo inta qabadhu ay uur leedahay Haweeneyda uurka leh uma baahna inay ayada lafteedu inaanay ka qeybqaadan daraasada si aad adiga lammaane la ahi aad ugu soo biiri karto.

Maxay aniga daraasadani micno ii leedahay?
Daraasadan waxa loo sameynayaa rayi ururin ahaan. Waxaad ka jawaabi doontaa rayi ururin ku saabsan caafimaadkaaga markaad daraasada ku soo biirtid iyo markaa ka dib rayi ururino daba socda oo ku saabsan sidaad dareemeyso; marka ilmahu uu buuxiyey siddeed ilaa laba iyo toban toddobaad jir iyo markuu ilmuhu uu toban bilood jiro.Waxaanu ku weydiisan doonaa ogolaanshahaaga inaanu helno xogtaada ku taala diiwaankayaga caafimaadka ee Iswiidhishka.

Dhowr ka qeybgaateyal ah oo kaliya ayaa la weydiin doonaa inay wareysiyo ka qeybqaataan kaas oo suurto gelinaaya wadahadal qoto dheer oo ku saabsan dareenka iyo sida caafimaad ahaan la dareemaayo.

Maxay ilmaheyga daraasadani micno u leedahay?
Macluumaadka ilmahaaga laga soo ururiyo waa macluumaadka aad adigu ku bixiso rayi ururinta iyo macluumaadka laga soo ururiyey diiwaanka caafimaadka ee ilmaha iyo diiwaanka caafimaadka.